Home


Steden, Gemeenten, Overheden

De lokale besturen krijgen door hun schaalvergroting meer en meer bevoegdheden en beseffen dat hun ombudsdienst de conficten tussen de bewoners niet kunnen verhelpen. Sommige gemeenten zorgen voor sociaal advies. Maar dit beperkt zich meestal tot het informatief juridisch aspect van rechten en plichten.

Steden en gemeenten die een beleid van sociale cohesie willen voeren komen vlug tot de vaststelling dat het vreedzaam oplossen van geschillen tussen hun burgers en/of lokale bedrijven de hele samenleving ten goede komt.

Het Instituut voor Arbitrage helpt die lokale overheden om een neutrale verzoeningsdienst op te richten. Alle ruzies en conflicten, behoudens familiale, worden er behandeld. Burenruzie tot woon- en bouwgeschillen.

Een erkende persoon komt eventueel ter plaatse en tracht bona fine partijen te verzoenen, ver van de elk juridisch opbod of dreigement. Wie zich niet wilt vastrijden in procedures maar oplossingen nasteeft zonder (juridisch) pesterijen, draagt bij tot de sociale integratie en rust.

De lokale leefkwaliteit opkrikken gebeurt niet enkel door de materiële infrastuctuur te verbeteren. Een vreedzame gemeente laat zijn burgers niet aan hun lot over tot ze door armoede aankloppen bij sociale diensten of verhuizen. Problemen aanpakken aan de bron getuigt van beleid in de plaats van een louter materieel beheer. De inwoners zijn dan fier voor wat ze zijn en niet enkel voor wat ze krijgen.