Home


Verzoening - Mediatie
om de belangen niet te herleiden tot de rechtenOnline aanvraag, klik HIERDe bemiddeling is het algemeen woord voor elke vorm van tussenkomst van een neutrale derde om het contact te herstellen tussen partijen.

Deze derde moet zich neutraal en verzoenend opstellen. De aandacht gaat eerder naar de belangen van de partijen dan naar hun rechten.

Elke partij bewaart de vrijheid om haar rechten te laten gelden voor de publieke of arbitrale rechtbank, naargelang de conventie dat hen bindt. Het is dus zeker geen bindend advies. Geen enkele partij is gegijzeld door de andere.

De voordelen

Het is geen tijdverlies noch het bevriezen van een situatie voor één partij. Daarom zal de derde waken om zijn tussenkomst te beperken tot een redelijke korte termijn. Het Instituut voor Arbitrage kiest voor een termijn van 1 maand.

Het grootste voordeel is de lage kost. Door onmiddellijk een gerechtelijke procedure te starten is het risico groot dat één partij krampachtig haar standpunt zal verdedigen en elk dialoog weigert. Dit brengt dikwijls meer schade toe en economisch niet rendabel voor de partijen.

1. De verzoening

Een verzoeningspoging moet neutraal, eenvoudig, snel en onpartijdig zijn. Het biedt de kans aan partijen om een minnelijke schikking te vinden. Het is niet bindend maar bespaart veel tijd en geld aan de partijen die ter goede trouw zijn.

Deze poging kan ook de intenties van partijen blootleggen.

2. De mediatie

Een mediatie is een meer gestructureerde en formele gesprekstechniek waarbij de derde, dikwijls een expert of een jurist in deze materie, luistert naar de partijen en hen actief leidt tot ze zelf een oplossing vinden. Om een vergelijk te bekomen in complexe, meerpartijen, technische en delicate dossiers is deze vorm van bemiddeling geschikter om tot een resultaat te komen.

De mediatie laat toe om geschillen op te lossen die de nodige discretie vergen.

De mediator gebruikt beproefde gesprekstechnieken om feiten, gevoelens en bedoelingen van eenieder te achterhalen. Pas dan kunnen partijen een oplossing aanvaarden en beslissen om die uit te voeren.

Men onderscheidt drie soorten mediaties :

- de gerechtelijke mediatie : in sommige landen kan een mediator of bemiddelaar aangesteld worden door de rechter, op vraag van de partijen of op eigen initiatief maar mits de aanvaarding door deze partijen.

- de vrijwillige mediatie : een mediator erkend door een commissie wordt vrij gekozen door de partijen en ze tekenen protocol van mediatie of bemiddeling. Als de wet van dat land het voorziet zal de mediator gehouden zijn deze te volgens.

- de onafhankelijke mediatie : een mediator of bemiddelaar wordt vrij gekozen door de partijen zonder dat deze moet beantwoorden aan de erkenning van één bepaald land. Het is de soepelste vorm en indien de mediator de Standard Dispute Rules toepast zullen de partijen de kosten vooraf kennen. Een garantie wordt er dikwijls aan toegevoegd door een arbitrageclausule te voorzien voor de gedwongen nationale of internationale uitvoering.

Hoe aanvraag indienen ?

Hebben de partijen niets afgesproken en u wenst beroep te doen op een instelling dat terzake neutraal is, dan volstaat het een aanvraag in te dienen bij het Instituut voor Arbitrage. Elk verzoek wordt gratis onderzocht.

Volgens de keuze van de aanvrager schrijft het secretariaat de partijen aan:

- om een verzoeningspoging te aanvaarden (of te weigeren) tijdens een vergadering of via e-mail.

- met de kennisgeving van de aanduiding van een mediator die op basis van de stukken en/of na een plaatsbezoek, één maand de tijd heeft om zijn werkmethode en termijnen voor te leggen. Het is duidelijk dat in grote dossiers meerdere vergaderingen en maanden nodig zullen zijn alvorens tot een oplossing te komen. Maar zelfs in die gevallen is dit altijd beter dan een proces.

Hoeveel kost een verzoening of mediatie ?

In het algemeen is een verzoening bedoelt voor financiële geschillen. De kosten zijn dan meestal zeer laag, tussen 15 EUR en 125 EUR.

De mediatie is beter geschikt voor bestaande, technische en/of juridische conflicten. De kost is daarom in functie van de aard van het geschil, de complexiteit en de expertise van de mediator.