Uw digitale rechtbank - ODR 24/7
ID toegangscode
Paswoord

ARBITRAGE is een slimme oplossing, eenvoudig en snel om de gerechtelijke achterstand te bestrijden

Deze bij wet geregelde spoedprocedure maakt het mogelijk een conflict te laten beslechten door professionele arbiters waarvan de uitspraak dezelfde waarde heeft van een vonnis.

Het scheidsgerecht is gerechtigd te zetelen in gelijk welk land
(nationaal - internationaal - offshore).

STANDARD DISPUTE RULES
en | nl | fr | es | de | pt | it | ro

Eenvoudig, sneller, goedkoper, hoger beroep, grote & kleine geschillen.


in contracten en algemene aankoop- of verkoopvoorwaarden
om beroep te doen op snelrecht via arbitrage (rode tekst) :

Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

specifieke clausules op aanvraag : o.a. transport, brexit arbitrage,...

Arbitrage is een recht dat precies tot doel heeft voor iedereen de toegang tot justitie te vereenvoudigen en de nevenkosten te verlagen door :

  • online opstarten en opvolgen van je klacht, eis of vordering
  • directe inspraak, schriftelijk, via web of met klassieke hoorzitting
  • sneller een vonnis te bekomen (gemiddeld van 1 tot 4 maand in eerste aanleg en 6 maanden in graad van beroep)

Dat snelrecht tracht de dominantie van de sterkste te beperken, die zich een lang publiek proces kan veroorloven en meestal de zwakkere rechtzoekende dwingt tot een compromis of om te verzaken aan zijn rechten.

Het engagement aangaan om snel een oplossing te willen siert alle partijen.
Dit getuigt van wederzijds respect en een grote beroepsethiek.
Gezien worden als betrouwbare en betrokken partner, ook als er een geschil ontstaat, is "een teken van vertrouwen" en draagt bij tot fair sales.

Partijen die volharden om hun geschil voor de rechter uit te vechten zijn dikwijls ontgoocheld door de traagheid van de rechtbanken en de gerechtsdeskundigen, met onvoorziene hoge nevenkosten tot gevolg.

De beste advocaat kan die trage, ingewikkelde en juridische complexe procesvoering niet altijd rechtvaardigen. Die onmacht leidt soms tot het overtuigen van cliënten om vlugger een compromis te aanvaarden.

Wie in zijn recht is, is dan verplicht water, soms veel water, in zijn wijn te doen, door de bedreiging of chantage van een langdurige dagvaardings-
procedure. Steeds minder eisers stappen daarom naar een advocaat.

Nochtans de wet voorziet snelrecht voor burgerlijke en handelsgeschillen. Dit heet “arbitrage”. De onzekerheid dat tegenstrevers geschillen als sport beschouwen wordt hiermee vermeden.

Het Instituut voor Arbitrage helpt bedrijven, privé, lokale overheden en advocaten in het oplossen van geschillen door verzoening, arbitrage en een online geschillenbeslechting (ODR: Online Dispute Resolution).

De keuze om langs een publieke dienstverlener dan wel door arbitrage een vonnis te bekomen is afhankelijk van het doel dat partijen willen bereiken, hun activiteit, de aard van hun klanten of leveranciers en hun wil om een preventiebeleid te implementeren om meester te blijven van hun dossiers.

Onze discretie met confidentiële debatten leidt tot grotere sereniteit en sneller tot een afdwingbare oplossing.

Het Instituut voor Arbitrage is een neutrale en onafhankelijke niet gouvernementele organisatie dat noch verbonden is aan een of andere beroepsvereniging, noch aan één Staat en geeft geen advies maar oplossingen door een drievoudig aanpak:

  • het organiseren van verzoeningen en arbitrages in verschillende landen volgens de universele Standard Dispute Rules (SDR). Want de diversiteit van gerechtelijke systemen, zelfs in de schoot van één Staat, is een bron van permanente meerkost, onzekerheid en een obstakel aan het vrij verkeer van goederen en diensten.
  • het centraliseren van alle diensten voor geschillen om bij te dragen tot een efficienter beheer, zonder te moeten rondrijden van de ene rechtbank naar de andere door een veelvoud en de versnippering van territoriale bevoegdheden en materies omwille van permanente hervormingen van het gerecht als gevolg van tijdelijke politieke motieven.
  • het aanbieden van een ODR-platform (Online Dispute Resolution) dicht bij huis, toegankelijk voor iedereen, aangepast aan onze tijd, eenvoudig en flexibel met directe inspraak, ter vervanging van een logge, zeer formele publieke dienstverlening, oorzaak van voortdurende verlenging van termijnen, overbelasting en verjaring.

Arbitration & Mediation Office (AMO) in Romania.
Memorandum with the Shanghai Arbitration Commission. here